descriptionNagios plugin to check the TLSA records
ownerhs@schlittermann.de
last changeFri, 24 Jun 2016 13:44:39 +0200
changes
Fri, 24 Jun 2016 13:44:39 +0200 pesch add cert expiry default tip
Fri, 24 Jun 2016 11:55:05 +0200 pesch fixed todos
Wed, 22 Jun 2016 13:49:16 +0200 Heiko Schlittermann use open() for TMPFILE generation
Tue, 21 Jun 2016 16:34:49 +0200 Heiko Schlittermann Fix dane_pattern
Tue, 21 Jun 2016 16:18:53 +0200 Heiko Schlittermann [closed] test
Tue, 21 Jun 2016 16:18:38 +0200 Heiko Schlittermann [merge] test
Tue, 21 Jun 2016 16:18:10 +0200 Heiko Schlittermann Add comment on our test
Tue, 21 Jun 2016 16:14:56 +0200 Heiko Schlittermann Use qr/ / for pre-compiliation of regex test
Tue, 21 Jun 2016 16:14:34 +0200 Heiko Schlittermann Fix quoting test
Tue, 21 Jun 2016 16:07:28 +0200 Heiko Schlittermann Fix tmpfile/fd problem test
...
tags
...
bookmarks
...
branches
Fri, 24 Jun 2016 13:44:39 +0200 default
Tue, 21 Jun 2016 16:18:53 +0200 test
...